C/Petronel·la, 1
Agramunt
Tel.973390803
Institut d'Ensenyament Secundari
 • Mecanisme i activitats d'avaluació generals del centre
  Curs 2014/2015

 • Criteris de correcció i avaluació del centre

A) Els criteris de correcció i avaluació a aplicar per tot el professorat del centre seran:

 • Sempre s'ha d'haver informat els alumnes dels criteris que s'aplicaran per avaluar-los: tipus i quantitats de proves, exercicis... Es farà preferentment a principi de curs o a principi d'avaluació.
 • Aquests criteris i els específics dels departaments seran públics i s'exposaran al WEB del centre.
 • Cal aplicar tots els criteris establerts pel departament corresponent. Cap professor pot anar per lliure. Els percentatges de conceptes, procediments i actitud s'han de calcular i aplicar bé i segons el que cada departament té fixat.
 • La nota es calcularà amb exactitud numèrica (millor amb un full de càlcul com l'Excel o amb calculadora). No es pot arrodonir a ull.
  • En els exàmens i les proves es dirà sempre el valor que es dóna acada pregunta i apartat.
  • Sempre s'ensenyarà l'examen amb la correcció realitzada. Hi tenen dret!!
  • Si hi ha algun error de correcció o puntuació es rectificarà convenientment (sense amenaces a la baixa)
 • Els resultats de les qualificacions del grup classe/curs són simptòmàtics i han de servir per analitzar-los i treure'n les conclusions pertinents per tal d'aplicar-ne les correccions que calgui per del professorat i de l'alumnat.

B) Per les qualificacions tots els professors aplicarem el mateix criteri

 • Per a ESO

0 – 4'9= insuficient

5– 5'4 = suficient

5'5 – 6'4 = bé

6'5 – 8'4 = notable

8'5 – 10 = excel·lent

 • Per a batxillerat

La nota s'arrodoneix a partir del 0'5 (excete el 4,5 a 5, no serà un 5 fins obtenir la nota entere de 5)

Exemple: 7'5= 8; mentre 7'4 =7

C) Cada avaluació tindrà sempre la corresponent recuperació. El sistema de recuperació, que constarà en la programació, el fixa el departament.

D) La nota de fi de curs es calcula fent la mitjana de les avaluacions (o les recuperacions pertinents)

Exemple: 4 + 5 + 4,5 = 4'5, suficient. L'alumne queda aprovat.

 • No hi pot haver casos excloents. Si supens un trimestre... Si suspens una part de l'examen... si suspens l'actitud...
 • Per calcular les mitjanes finals, millor tenir en compte els decimals reals (2a ser possible).
 • Quan es té 2 notes d'un alumne corresponents a la mateixa avaluació, s'escollirà el valor més favorable a l'alumne (exemple: un que tingui un 3 de l'avaluació segona i a la corresponent recuperació ha tret un 2; per fer la mitjana de curs s'agafarà la més favorable, el 3).
 • Per l'ESO la mitjana final inclou els CV de cada departament (hi pot haver alumnes suspesos de la matèria principal, però que passen gràcies als CV que han fet relacionats amb la matèria)
 • Per al batxillerat, la final de 2n és la mitjana dels crèdits de 1r i 2n.

Claustre de proferssorat

CRITERIS D'AVALUACIÓ PER DEPARTAMENTS

- Departament d'Educació Física
- Departament d'Anglès
- Departamant de Llengua i Literatura Castellana
- Departament de Ciències de la Natura
- Departament de Llengua i Literatura Catalana
- Departament de Tecnologia
- Departament de Matemàtiques
- Departament de de Visual, Plàstica i Música
- Departament de Ciències Socials
- Francès


Educació Física

 • Coneixement dels conceptes treballats a classe (prova escrita, presentació de dossier i / o aplicació pràctica)

20 %

 

 • Preparació i realització dels diferents projectes d'ensenyament-aprenentatge
 • Seguiment del procés seguit per l'alumne
 • Realització de diferents proves pràctiques

50 %

 • Actitud * (inclou hàbits higiènics)

30 %

Recuperació dels trimestres suspesos:

1.Presentació del dossier i/o realització d'una prova escrita del temes desenvolupats durant el trimestre.

2. Realització d'una prova teorico-pràctica sobre d'algun dels projectes realitzats durant el trimestre

Prova de recuperació de tot el curs:

1.Presentació dels dossiers i/o realització d'una prova escrita del temes desenvolupats durant el curs.

2. Realització prova teorico-pràctica d'un projecte per cada trimestre

 

DEPARTAMENT D'ANGLÈS

ESO

1) Exàmens de cada unitat i llibre de lectura........................................40 % de la nota

2)..........................................................................................................60 % de la nota
a) Skills: reading, listening, writing, speaking
b) Actitud cap a la matèria i treball personal

BATXILLERAT

1) Grammar and vocabulary................................................................30 % de la nota

2 ) Listening (10 %), reading (10 %), writing (25 %), speaking (25 %)..70 % nota

 

 

DEPARTAMENT DE LLENGUA I lITERATURA CASTELLANA

1er ESO

 • Apartats constituents de la nota:

 • 1. Apartat I : Conceptes.

Tots els exercicis: redaccions, treballs, controls, dictats... (menys l’examen final del crèdit), que el professor corregeixi els qualificarà. La mitjana de dites notes farà mitjana aritmètica amb la nota de l’examen final del crèdit i el resultat serà el 50% de la nota final del crèdit, que correspondrà a l’apartat conceptes.

 • 2. Apartat II: Expressió oral.

L’ expressió oral comptabilitzarà el 25% de la nota final del crèdit.

 • 3. Apartat III: Actitud i procediments.

Fer els exercicis i treballs (bona grafia, pulcritud, marges, ordre...), dels deures diaris i de la feina realitzada a casa i a classe, la bona correcció dels exercicis, així com la puntualitat, l’actitud d’atenció i el comportament dels alumnes a la classe es valorarà amb un 25 % de la nota final.

 • S’avaluarà com a insuficient l’alumnat que no hagi fet de manera sistemàtica les activitats i exercicis al llarg del curs.

 • S’ha de tenir en compte que en una redacció de 100 paraules es considerarà un insuficient tenir més de 20 faltes d’ortografia.

 • Serà obligatori la presentació d’un dossier quan el professor ho demani. La nota formarà part de l’apartat III.

 • Les faltes d’ortografia que el professor corregeixi en els exàmens i exercicis escrits fets a classe es descomptarà -0,1 per falta fins a un total de -2 punts. Les faltes repetides no comptaran.

 • En els dictats el descompte serà de -0,25 per falta.

Cinc retards injustificats a classe comptabilitzaran com una falta d’assistència injustificable. Aquesta es comunicarà al tutor

RECUPERACIONS

El sistema d’avaluació de la llengua, al ser una matèria instrumental, ha de ser continua; ara bé amb el propòsit de facilitar a l’alumne el fet que superi la matèria pendent del crèdit anterior es farà un exercici escrit, examen, del contingut de la matèria pendent. L’examen es farà en el decurs del crèdit següent. En la recuperació només es valoraran els conceptes.

 • L’alumne/a que hagi suspès un o més crèdits ha d’examinar-se obligatòriament de cadascun dels crèdits suspesos. Si no ho fa es qualificarà aquest amb un zero. Si ha suspès la tercera avaluació també es farà el mateix tractament.

 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions o bé si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient l’alumne haurà de presentar-se a un examen extraordinari que el Departament d’Ensenyament determinarà si es farà a final de juny o al setembre.

 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

 

2on ESO

 • Apartats constituents de la nota:

 • 1. Apartat I : Conceptes.

Tots els exercicis: redaccions, treballs, controls, dictats... (menys l’examen final del crèdit), que el professor corregeixi els qualificarà. La mitjana de dites notes farà mitjana aritmètica amb la nota de l’examen final del crèdit i el resultat serà el 50% de la nota final del crèdit, que correspondrà a l’apartat conceptes.

 • 2. Apartat II: Expressió oral.

L’ expressió oral comptabilitzarà el 25% de la nota final del crèdit.

 • 3. Apartat III: Actitud i procediments.

Fer els exercicis i treballs (bona grafia, pulcritud, marges, ordre...), dels deures diaris i de la feina realitzada a casa i a classe, la bona correcció dels exercicis, així com la puntualitat, l’actitud d’atenció i el comportament dels alumnes a la classe es valorarà amb un 25 % de la nota final.

 • S’avaluarà com a insuficient l’alumnat que no hagi fet de manera sistemàtica les activitats i exercicis al llarg del curs.

 • S’ha de tenir en compte que en una redacció de 100 paraules es considerarà un insuficient tenir més de 20 faltes d’ortografia.

 • Serà obligatori la presentació del dossier quan el professor ho demani. La nota formarà part de l’apartat III.

 • Les faltes d’ortografia que el professor corregeixi en els exàmens i exercicis escrits fets a classe es descomptarà -0,1 per falta fins a un total de -2,5 punts. Les faltes repetides no comptaran.

 • En els dictats el descompte serà de -0,25 per falta.

Cinc retards injustificats a classe comptabilitzaran com una falta d’assistència injustificable. Aquesta es comunicarà al tutor.

RECUPERACIONS

El sistema d’avaluació de la llengua, al ser una matèria instrumental, ha de ser continua; ara bé amb el propòsit de facilitar a l’alumne el fet que superi la matèria pendent del crèdit anterior es farà un exercici escrit, examen, del contingut de la matèria pendent. L’examen es farà en el decurs del crèdit següent. En la recuperació només es valoraran els conceptes.

 • L’alumne/a que hagi suspès un o més crèdits ha d’examinar-se obligatòriament de cadascun dels crèdits suspesos. Si no ho fa es qualificarà aquest amb un zero. Si ha suspès la tercera avaluació també es farà el mateix tractament.

 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions o bé si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient l’alumne haurà de presentar-se a un examen extraordinari que el Departament d’Ensenyament determinarà si es farà a final de juny o al setembre.

 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

 

3r ESO

 • Apartats constituents de la nota:

 • 1. Apartat I : Conceptes.

Tots els exercicis: redaccions, treballs, controls, dictats... (menys l’examen final del crèdit), que el professor corregeixi els qualificarà. La mitjana de dites notes farà mitjana aritmètica amb la nota de l’examen final del crèdit i el resultat serà el 50% de la nota final del crèdit, que correspondrà a l’apartat conceptes.

 • 2. Apartat II: Expressió oral.

L’ expressió oral comptabilitzarà el 25% de la nota final del crèdit.

 • 3. Apartat III: Actitud i procediments.

Fer els exercicis i treballs (bona grafia, pulcritud, marges, ordre...), dels deures diaris i de la feina realitzada a casa i a classe, la bona correcció dels exercicis, així com la puntualitat, l’actitud d’atenció i el comportament dels alumnes a la classe es valorarà amb un 25 % de la nota final.

 • S’avaluarà com a insuficient l’alumnat que no hagi fet de manera sistemàtica les activitats i exercicis al llarg del curs.

 • S’ha de tenir en compte que en una redacció de 100 paraules es considerarà un insuficient tenir més de 20 faltes d’ortografia.

 • Serà obligatòria la presentació de la llibreta quan el professor ho demani. La nota formarà part de l’apartat III.

 • Les faltes d’ortografia que el professor corregeixi en els exàmens i exercicis escrits fets a classe es descomptarà -0,1 per falta fins a un total de -3 punts. Les faltes repetides no comptaran.

 • En els dictats el descompte serà de -0,5 per falta.

 • Cinc retards injustificats a classe comptabilitzaran com una falta d’assistència injustificable. Aquesta es comunicarà al tutor

RECUPERACIONS

El sistema d’avaluació de la llengua, al ser una matèria instrumental, ha de ser continua; ara bé amb el propòsit de facilitar a l’alumne el fet que superi la matèria pendent del crèdit anterior es farà un exercici escrit, examen, del contingut de la matèria pendent. L’examen es farà en el decurs del crèdit següent. En la recuperació només es valoraran els conceptes.

 • L’alumne/a que hagi suspès un o més crèdits ha d’examinar-se obligatòriament de cadascun dels crèdits suspesos. Si no ho fa es qualificarà aquest amb un zero. Si ha suspès la tercera avaluació també es farà el mateix tractament.

 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions o bé si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient l’alumne haurà de presentar-se a un examen extraordinari que el Departament d’Ensenyament determinarà si es farà a final de juny o al setembre.

 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

4t ESO

 • Apartats constituents de la nota:

 • 1. Apartat I : Conceptes.

Tots els exercicis: redaccions, treballs, controls, dictats... (menys l’examen final del crèdit), que el professor corregeixi els qualificarà. La mitjana de dites notes farà mitjana aritmètica amb la nota de l’examen final del crèdit i el resultat serà el 50% de la nota final del crèdit, que correspondrà a l’apartat conceptes.

 • 2. Apartat II: Expressió oral.

L’ expressió oral comptabilitzarà el 25% de la nota final del crèdit.

 • 3. Apartat III: Actitud i procediments.

Fer els exercicis i treballs (bona grafia, pulcritud, marges, ordre...), dels deures diaris i de la feina realitzada a casa i a classe, la bona correcció dels exercicis, així com la puntualitat, l’actitud d’atenció i el comportament dels alumnes a la classe es valorarà amb un 25 % de la nota final.

 • S’avaluarà com a insuficient l’alumnat que no hagi fet de manera sistemàtica les activitats i exercicis al llarg del curs.

 • S’ha de tenir en compte que en una redacció de 100 paraules es considerarà un insuficient tenir més de 20 faltes d’ortografia.

 • Serà obligatòria la presentació de la llibreta quan el professor ho demani. La nota formarà part de l’apartat III.

 • Les faltes d’ortografia que el professor corregeixi en els exàmens i exercicis escrits fets a classe es descomptarà -0,1 per falta fins a un total de -3,5 punts. Les faltes repetides no comptaran.

 • En els dictats el descompte serà de -0,5 per falta.

 • Cinc retards injustificats a classe comptabilitzaran com una falta d’assistència injustificable. Aquesta es comunicarà al tutor.

RECUPERACIONS

El sistema d’avaluació de la llengua, al ser una matèria instrumental, ha de ser continua; ara bé amb el propòsit de facilitar a l’alumne el fet que superi la matèria pendent del crèdit anterior es farà un exercici escrit, examen, del contingut de la matèria pendent. L’examen es farà en el decurs del crèdit següent. En la recuperació només es valoraran els conceptes.

 • L’alumne/a que hagi suspès un o més crèdits ha d’examinar-se obligatòriament de cadascun dels crèdits suspesos. Si no ho fa es qualificarà aquest amb un zero. Si ha suspès la tercera avaluació també es farà el mateix tractament.

 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions o bé si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient l’alumne haurà de presentar-se a un examen extraordinari que el Departament d’Ensenyament determinarà si es farà a final de juny o al setembre.

 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

1er Batxillerat

 • Apartats constituents de la nota:

 • 1. A cada avaluació es realitzarà de dos a tres controls inclòs l’examen de final de cada crèdit, on es tindran en compte no només els coneixements teòrics i pràctics, també es valorarà la competència comunicativa de l’alumne, la capacitat de relació, d’ampliació i de síntesi.

 • 2. Es valorarà també el grau de maduresa i el nivell de llenguatge en funció de la situació i la finalitat, sobretot en l’àmbit acadèmic.

3. També es faran redaccions, treballs, exercicis a l’aula i comentaris de text.

 • 4. Es tindrà també en compte el seu nivell d’expressió oral i la seva participació de forma activa i reflexiva a l’hora d’expressar les seves idees.

 • 5. El fet de no presentar els treballs que se’ls hi encomanin en el termini fixat, a no ser per una causa justificada (malaltia o mort d’un familiar) no s’admetrà dit treball i la qualificació serà negativa.

 • 6. Es valorarà negativament el fet que l’alumne no faci les activitats que se li encomanin i que les presenti de qualsevol manera (grafia deficient, manca de marges...i que els exercicis, redaccions que faci a casa els presenti amb faltes d’ortografia i la redacció sigui automàtica.

 • 7. Es valorarà la recerca de documentació.

 • 8. Tots els exercicis, redaccions, treballs, controls (menys l’examen del final del crèdit) que el professor corregeixi els qualificarà. La mitjana de dites notes faran mitjana amb la nota de l’examen final del crèdit i el resultat serà la nota final del crèdit.

 • 9.- Les faltes d’ortografia, incorreccions lingüístiques, sintàctiques, etc, restaran a la nota de cada prova, treball o exercici -0,1 per falta, sense límit. S’aplicarà el mateix sistema de les PAU.

 • 10.- Cinc retards a classe injustificats comptabilitzaran com una falta injustificable. Aquesta es farà avinent al tutor.

 • 11.-L’alumne que hagi faltat a classe un 25% de les classes de Llengua castellana suposarà la pèrdua de l’avaluació continua. Se l’avaluarà mitjançant dos o tres exercicis escrits: un de teoria, un de comentari i un sobre el llibre de lectura, en el cas que no l’hagués fet.

RECUPERACIONS

El sistema d’avaluació de la llengua, al ser una matèria instrumental, ha de ser continua; ara bé amb el propòsit de facilitar a l’alumne el fet que superi la matèria pendent del crèdit anterior es farà un exercici escrit, examen, del contingut de la matèria pendent. L’examen es farà en el decurs del crèdit següent. En la recuperació només es valoraran els conceptes.

 • L’alumne/a que hagi suspès un o més crèdits podrà examinar-se de cadascun d’ells crèdits.

 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions o bé si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient l’alumne haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final de tota la matèria, aquest tindrà lloc a final de curs, mes de juny o al setembre , en funció d’allò que determini el Departament d’Ensenyament..

 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

2n Batxillerat

 • Apartats constituents de la nota:

 • 1. A cada avaluació es realitzarà de dos a tres controls inclòs l’examen de final de cada crèdit, on es tindran en compte no només els coneixements teòrics i pràctics, també es valorarà la competència comunicativa de l’alumne, la capacitat de relació, d’ampliació i de síntesi.

 • 2. Es valorarà també el grau de maduresa i el nivell de llenguatge en funció de la situació i la finalitat, sobretot en l’àmbit acadèmic.

3. També es faran redaccions, treballs, exercicis a l’aula i comentaris de text.

 • 4. Es tindrà també en compte el seu nivell d’expressió oral i la seva participació de forma activa i reflexiva a l’hora d’expressar les seves idees.

 • 5. El fet de no presentar els treballs que se’ls hi encomanin en el termini fixat, a no ser per una causa justificada (malaltia o mort d’un familiar) no s’admetrà dit treball i la qualificació serà negativa.

 • 6. Es valorarà negativament el fet que l’alumne no faci les activitats que se li encomanin i que les presenti de qualsevol manera (grafia deficient, manca de marges...i que els exercicis, redaccions que faci a casa els presenti amb faltes d’ortografia i la redacció sigui automàtica.

 • 7. Es valorarà la recerca de documentació.

 • 8. Tots els exercicis, redaccions, treballs, controls (menys l’examen del final del crèdit) que el professor corregeixi els qualificarà. La mitjana de dites notes faran mitjana amb la nota de l’examen final del crèdit i el resultat serà la nota final del crèdit.

 • 9.- Les faltes d’ortografia, incorreccions lingüístiques, sintàctiques, etc, restaran a la nota de cada prova, treball o exercici -0,1 per falta, sense límit. S’aplicarà el mateix sistema de les PAU.

 • 10.- Cinc retards a classe injustificats comptabilitzaran com una falta injustificable. Aquesta es farà avinent al tutor.

 • 11.-L’alumne que hagi faltat a classe un 25% de les classes de Llengua castellana suposarà la pèrdua de l’avaluació continua. Se l’avaluarà mitjançant dos o tres exercicis escrits: un de teoria, un de comentari i un sobre el llibre de lectura, en el cas que no l’hagués fet.

RECUPERACIONS

El sistema d’avaluació de la llengua, al ser una matèria instrumental, ha de ser continua; ara bé amb el propòsit de facilitar a l’alumne el fet que superi la matèria pendent del crèdit anterior es farà un exercici escrit, examen, del contingut de la matèria pendent. L’examen es farà en el decurs del crèdit següent. En la recuperació només es valoraran els conceptes.

 • L’alumne/a que hagi suspès un o més crèdits podrà examinar-se de cadascun d’ells.

 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions o bé si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient l’alumne haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final de tota la matèria, aquest se celebrarà a final de curs durant el mes de juny o setembre en funció del que determini el Departament d’Ensenyament.

 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

 

 

Batxillerat

Literatura castellana

- Mitjana de les proves escrites: redaccions, treballs diversos,
exercicis orals i escrits, llibre de lectura
examen final del crèdit.....................................................80 % de la nota.
- La realització dels exercicis, presentació puntual i
correcta així com la deguda correcció................................10 % de la nota
- Observació del professor/a (actitud)............................... 10 % de la nota.

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES DE LA NATURA

ESO

- Mitjana proves escrites (mínim 1 per tema) , laboratori,
esquemes, qüestions............................................................ 40 % de la nota
- Procediments ( llibre, apunts, dossiers...)............................50 % de la nota
- Observació del professor (actitud).................................... 10 % de la nota

Batxillerat

Química

- 1era prova ......................................................................30 % de la nota
- 2ona prova (global)...........................................................70 % de la nota
Si es fan activitats la nota serà:
- 1era prova ......................................................................25 % de la nota
- 2ona prova (global)..........................................................65 % de la nota
- Activitats. .......................................................................10 % de la nota

Biologia i ciències de la terra i el medi ambient

- Mitjana de 2 proves escrites com a mínim.................................90 % de la nota
- Observació del professor/a (actitud) i exercicis i pràctiques... 10 % de la nota.

Física

- 1era prova .............................................................................30 % de la nota
- 2ona prova (global)................................................................70 % de la nota
Si es fan activitats la nota serà:
- 1era prova .............................................................................25 % de la nota
- 2ona prova (global)................................................................65 % de la nota
- Treballs pràctics.....................................................................10 % de la nota

Biologia

- Mitjana de les proves escrites..................................................90 % de la nota
- Observació del professor/a (actitud) ...................................... 10 % de la nota.

Ciències de la terra

- Mitjana de les proves escrites..................................................80 % de la nota
- Observació del professor/a (actitud) ...................................... 20 % de la nota.

Fonaments de química

- Mitjana 2 controls i prova final................................................80 % nota
- Observació del professor/a (actitud) i procediments.............. 20 % de la nota.

DEPARTAMENT DE LLENGUA I LITERATURA CATALANA

1r ESO

1a AVALUACIÓ

 • La primera sessió es dedicarà a presentar els materials, explicar el procés de treball a l’aula, donar a conèixer els objectius i els mecanismes d’avaluació.
 • Es farà una preavaluació inicial per comprovar el nivell de l’alumnat.
 • Durant la primera avaluació es treballaran les següents unitats del llibre digital de Santillana Unitat 1, Unitat 2, Unitat 3.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

 2a AVALUACIÓ

 • Durant la segona avaluació es treballaran les següents unitats del llibre digital de Santillana Unitat 4, Unitat 5, Unitat 6.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

 3a AVALUACIÓ 

 • Durant la tercera avaluació es treballaran les següents unitats: Unitat 7, Unitat 8 i Unitat 9.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.  

L’ordre d’aquests continguts es podrà modificar a criteri del professorat.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ  

 • Apartats constituents de la nota:
 • 1. A cada avaluació es realitzaran diversos controls on es tindran en compte els coneixements teòrics i pràctics. També es faran redaccions, treballs, exercicis a l’aula i dictats. Això valdrà un 40% de la nota.  
 • 2. La presentació dels exercicis i treballs (lletra, pulcritud, marges), dels deures diaris i de la feina realitzada a classe valdrà un 40% de la nota final.  
 • 3. L’actitud i el comportament dels alumnes a la classe es valorarà amb un 20% de la nota final.  
 • S’avaluarà com a insuficient l’alumnat que no hagi fet de manera sistemàtica les activitats i exercicis al llarg del curs.  
 • S’ha de tenir en compte que en una redacció de 100 paraules es considerarà un insuficient tenir més de 20 faltes d’ortografia.

 Serà obligatòria la presentació de la llibreta o ordinador La nota formarà part de l’apartat 2.

 RECUPERACIONS

 • L’alumne/a que hagi suspès dues o més avaluacions de llengua catalana haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final. Si ha suspès la tercera avaluació també es farà el mateix tractament.
 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions. Excepte si l’avaluació suspesa és la tercera, l’alumne/a que suspèn només una avaluació, aprovarà el curs si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient o si ha suspès la tercera avaluació haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final de tota la matèria, que se celebrarà a final de curs i durant el mes de setembre.
 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

 AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

 De curs: prova que es realitzarà al juny o al setembre, segons determini el Departament d’Ensenyament, de tota la matèria.

 • Del curs anterior: al setembre caldrà presentar un quadern i aprovar la primera avaluació del curs en què s’està matriculat.

 

 

2n ESO

 1a AVALUACIÓ

 • La primera sessió es dedicarà a presentar els materials, explicar el procés de treball a l’aula, donar a conèixer els objectius i els mecanismes d’avaluació.
 • Es faran més d’una provaper comprovar el nivell de l’alumnat.
 • Durant la primera avaluació es treballaran les següents unitats del llibre de Santillana Unitat 1, Unitat 2, Unitat 3.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

 2a AVALUACIÓ

 • Durant la segona avaluació es treballaran les següents unitats del llibre de Santillana Unitat 4, Unitat 5, Unitat 6.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

 3a AVALUACIÓ

 • Durant la tercera avaluació es treballaran les següents unitats d l llibre de Santillana: Unitat 7, Unitat 8 i Unitat 9.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.  

L’ordre d’aquests continguts es podrà modificar a criteri del professorat.  

 CRITERIS D’AVALUACIÓ

 • Apartats constituents de la nota:
 • 1. A cada avaluació es realitzaran diversos controls on es tindran en compte els coneixements teòrics i pràctics. També es faran redaccions, treballs, exercicis a l’aula i dictats. Això valdrà un 40% de la nota.  
 • 2. La presentació dels exercicis i treballs (lletra, pulcritud, marges), dels deures diaris i de la feina realitzada a classe valdrà un 40% de la nota final.  
 • 3. L’actitud i el comportament dels alumnes a la classe es valorarà amb un 20% de la nota final.  
 • S’avaluarà com a insuficient l’alumnat que no hagi fet de manera sistemàtica les activitats i exercicis al llarg del curs.  
 • S’ha de tenir en compte que en una redacció de 100 paraules es considerarà un insuficient tenir més de 20 faltes d’ortografia.
 • Serà obligatòria la presentació de la llibreta o ordinador La nota formarà part de l’apartat 2.

 

 RECUPERACIONS

 • L’alumne/a que hagi suspès dues o més avaluacions de llengua catalana haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final. Si ha suspès la tercera avaluació també es farà el mateix tractament.
 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions. Excepte si l’avaluació suspesa és la tercera, l’alumne/a que suspèn només una avaluació, aprovarà el curs si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient o si ha suspès la tercera avaluació haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final de tota la matèria, que se celebrarà a final de curs i durant el mes de setembre.  
 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

 AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA  

 • De curs: prova que es realitzarà al juny o al setembre, segons determini el Departament d’Ensenyament, de tota la matèria.
 • Del curs anterior: al setembre caldrà presentar un quadern i aprovar la primera avaluació del curs en què s’està matriculat.

 


3r ESO
 • 1a AVALUACIÓ

  La primera sessió es dedicarà a presentar els materials, explicar el procés de treball a l’aula, donar a conèixer els objectius i els mecanismes d’avaluació.
 • Es faran més d’una provaper comprovar el nivell de l’alumnat.
 • Durant la primera avaluació es treballaran les següents unitats del llibre de Santillana Unitat 1, Unitat 2, Unitat 3.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

 2a AVALUACIÓ

 • Durant la segona avaluació es treballaran les següents unitats del llibre de Santillana Unitat 4, Unitat 5, Unitat 6.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

 3a AVALUACIÓ

 •  Durant la tercera avaluació es treballaran les següents unitats del llibre de Santillana: Unitat 7, Unitat 8 i Unitat 9.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

L’ordre d’aquests continguts es podrà modificar a criteri del professorat.

 CRITERIS D’AVALUACIÓ

 Apartats constituents de la nota:

 •  1. A cada avaluació es realitzaran diversos controls on es tindran en compte els coneixements teòrics i pràctics. També es faran redaccions, treballs, exercicis a l’aula i dictats. Això valdrà un 40% de la nota.
 • 2. La presentació dels exercicis i treballs (lletra, pulcritud, marges), dels deures diaris i de la feina realitzada a classe valdrà un 40% de la nota final.  
 • 3. L’actitud i el comportament dels alumnes a la classe es valorarà amb un 20% de la nota final.  
 • S’avaluarà com a insuficient l’alumnat que no hagi fet de manera sistemàtica les activitats i exercicis al llarg del curs.  
 • S’ha de tenir en compte que en una redacció de 100 paraules es considerarà un insuficient tenir més de 20 faltes d’ortografia.  
 • Serà obligatòria la presentació de la llibreta o ordinador La nota formarà part de l’apartat 2.  

RECUPERACIONS

 • L’alumne/a que hagi suspès dues o més avaluacions de llengua catalana haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final. Si ha suspès la tercera avaluació també es farà el mateix tractament.  
 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions. Excepte si l’avaluació suspesa és la tercera, l’alumne/a que suspèn només una avaluació, aprovarà el curs si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient o si ha suspès la tercera avaluació haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final de tota la matèria, que se celebrarà a final de curs i durant el mes de setembre.  
 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

 AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

 •  De curs: prova que es realitzarà al juny o al setembre, segons determini el Departament d’Ensenyament, de tota la matèria.
 • Del curs anterior: al setembre caldrà presentar un quadern i aprovar la primera avaluació del curs en què s’està matriculat.  
4t ESO

1a AVALUACIÓ

 • La primera sessió es dedicarà a presentar els materials, explicar el procés de treball a l’aula, donar a conèixer els objectius i els mecanismes d’avaluació.
 • Es faran més d’una provaper comprovar el nivell de l’alumnat.
 • Durant la primera avaluació es treballaran les següents unitats del llibre de Mc Graw Hill Unitat 1, Unitat 2, Unitat 3.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

 2a AVALUACIÓ

 • Durant la segona avaluació es treballaran les següents unitats del llibre de Mc Graw Hill Unitat 4, Unitat 5, Unitat 6.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.

 3a AVALUACIÓ

 •  Durant la tercera avaluació es treballaran les següents unitats de Mc Graw Hill l llibre de : Unitat 7, Unitat 8 i Unitat 9.
 • Es treballaran activitats paral·leles al Moodle del centre
 • També es faran controls dels llibres que es van llegint a casa i a classe.  

L’ordre d’aquests continguts es podrà modificar a criteri del professorat.  

 CRITERIS D’AVALUACIÓ

 Apartats constituents de la nota:

 1. A cada avaluació es realitzaran diversos controls on es tindran en compte els coneixements teòrics i pràctics. També es faran redaccions, treballs, exercicis a l’aula i dictats. Això valdrà un 40% de la nota.

2. La presentació dels exercicis i treballs (lletra, pulcritud, marges), dels deures diaris i de la feina realitzada a classe valdrà un 40% de la nota final.

3. L’actitud i el comportament dels alumnes a la classe es valorarà amb un 20% de la nota final.  

 • S’avaluarà com a insuficient l’alumnat que no hagi fet de manera sistemàtica les activitats i exercicis al llarg del curs.
 • S’ha de tenir en compte que en una redacció de 100 paraules es considerarà un insuficient tenir més de 20 faltes d’ortografia.  
 • Serà obligatòria la presentació de la llibreta o ordinador La nota formarà part de l’apartat 2.

RECUPERACIONS

 • L’alumne/a que hagi suspès dues o més avaluacions de llengua catalana haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final. Si ha suspès la tercera avaluació també es farà el mateix tractament.  
 • Per considerar el curs aprovat caldrà superar les tres avaluacions. Excepte si l’avaluació suspesa és la tercera, l’alumne/a que suspèn només una avaluació, aprovarà el curs si la mitjana de les tres avaluacions és suficient o superior. Si la mitjana és insuficient o si ha suspès la tercera avaluació haurà de presentar-se a un examen extraordinari de recuperació final de tota la matèria, que se celebrarà a final de curs i durant el mes de setembre.  
 • No es repetirà cap examen si no és per causa justificada i documentada.

 AVALUACIÓ EXTRAORDINÀRIA

 •  De curs: prova que es realitzarà al juny o al setembre, segons determini el Departament d’Ensenyament, de tota la matèria.
 • Del curs anterior: al setembre caldrà presentar un quadern i aprovar la primera avaluació del curs en què s’està matriculat.

 

1r Batxillerat Català

 • Es faran tres exàmens per trimestre. Dos de teoria i un de la lectura del llibre preceptiu. L’estructura dels exàmens de teoria serà de tres parts: 1) comprensió de textos (entre 2 i 3 punts); 2) expressió escrita (entre 2 i 3 punts) i 3) qüestions lingüístiques específiques (entre 2 i 6 punts). En l’examen ja s’indicarà amb exactitud el valor de les preguntes. Els continguts correspondran a les lliçons que s’hagin explicat i estudiat del llibre de text Llengua catalana i literatura Batxillerat 1 de l’editorial Cruïlla (és el mateix de cursos passats). Es procurarà de fer 4 lliçons cadatrimestre i és possible que no se segueixi el mateix ordre del llibre, la qual cosa ja s’indicarà convenientment. Les faltes d’ortografia comeses descomptaran 0’1 punt cadascuna. En general, els exàmens tindran de 6 a 10 preguntes amb el valor d’un o dos punts. Abans de fer un examen sempre es comentarà a classe el que hi entra.
 • L’examen de la lectura del llibre serà per comprovar que s’ha llegit; si algunes respostes demostren que no s’ha llegit totalment o correctament, es podrà qualificar amb un zero i més endavant s’haurà de recuperar per demostrar que la lectura ja s’ha fet correctament. En l’examen hi podrà entrar la biografia i l’època de l’autor/a, cosa que ja s’indicarà.
 • Periòdicament el professor manarà unes redaccions o comentaris per escriure a casa. S’hauran de presentar sempre el dia assenyalat, escrits a màquina i a doble espai. Si es presenten més tard no s’acceptaran a no ser que hi hagi una causa justificadíssima i comprovable. Caldrà ser molt curós, doncs, en presentar la feina encomanada a classe.
 • La bona presentació, la correcció ortogràfica i la bona lletra en els exàmens i exercicis és un valor que cal tenir en compte i que es dóna per suposat.
 • Es farà la lectura d’un llibre a casa cada trimestre.Es farà un treball de cada llibre. Aquest curs calllegir per aquest ordre:
 • 1. Joanot Martorell, Tirant lo Blanc(versió actualitzada)*
 • 2. Antologia de poesia catalana*.
 • 3. Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant

Es valorarà el treball de la lectura fet casa i les pautes del qual es lliuraran amb anterioritat i per escrit. El treball ha de ser original. No es pot copiar cap fragment ni fer servir treballs d’altres persones. No es pot treure d’Internet ni que siguin fragments, a no ser la informació biogràfica, en el qual cas cal indicar-ne el web de procedència.

La nota es calcularà així: - 2 exàmens de teoria 30 + 30=el 60 %

- 1 examen de la lectura= el 20 %

- Treball lectura + escrits casa= el 20 %

Consideracions generals:

 • Recuperacions: després de la primera i segona avaluació, hi haurà al cap d’un mes aproximadament una recuperació pels alumnes suspesos que s’anunciarà oportunament a classe. Es podrà tractar d’una prova específica o de la presentació de treballs, exercicis, lectures, etc. El professor indicarà el contingut i el dia i hora que s’haurà de fer.
 • La nota de fi de curs s’obtindrà de les mitjanes (amb decimals) dels 3 trimestres. Qui arribi o superi el 4,5 estarà aprovat de l’assignatura. Qui no passi disposarà d’una prova general final on entraran tots els continguts del curs.
 • Els criteris d’avaluació sempre s’explicaran als alumnes amb anterioritat. En aquest cas es lliurarà aquest mateix full. En cas que hi hagi alguna variació, el professor la comunicarà anticipadament als alumnes.
 • Els exàmens i treballs corregits es mostraran als alumnes perquè puguin esmenar els errors i demanar que es revisi la puntuació, si és que així ho consideren.
 • A fi de trimestre es faran saber les notes a tots els alumnes de la classeper tal que, qui ho consideri,pugui demanar la revisió i/o correcció, si és que hi ha algun error.

PROVES, LECTURA i TREBALL del primer trimestre

Si no hi ha cap força major, farem els exàmens en aquests dies; en cas que s’hagin de canviar, ja s’avisarà oportunament i amb temps. Si no s’ha acabat d’explicar i treballar la matèria prevista en principi, solament entrarà la matèria que s’hagi fet a classe.

Exàmens de català:

 • 5 / 6 d’ octubre: Teoria, comprensió textual i redacció (1)
  2 / 3 de novembre: Lectura de Tirant
 • 23 / 24 de novembre: Teoria, comprensió textual i redacció (2)

Lectura i treball individual de:

 • Joanot Martorell, Tirant lo Blanc (selecció).

Normes generals del treball:

1. Darrer dia de presentació: 2 / 3 de novembre de 2011. Passat aquest dia no s’acceptarà. Si es presenta una setmana abans o més, hi haurà un punt de regal.

2. Cal presentar-lo a màquina o a ordinador. Lletra normal de la mida 14 Times New Roman o semblant. Imprimiu-ho a un espai i mig (Dins el Word es fa: Format / Paràgraf / Interlineat / 1’5 línies) i amb els marges corresponents. No es pot fer a mà. Us recordo que el treball ha d’estar ben presentat: amb tapa, pàgines enumerades, marges corresponents, ben grapat. No us oblideu de posar el vostre nom a la tapa (no cal el del professor) i la data de lliurament.

b) En què consisteix el treball?

 • S’ha de llegir tot sencer. Millor fer anotacions amb llapis al mateix llibre.
 • Descripció de qui és, com és i què li passa de: Carmesina , Plaerdemavida i l’Emperadriu (llargada recomanada: 4 pàgines).
 • Finalment, opinió personal i general respecte la lectura de tot el llibre (mitja pàgina).

Per cap motiu no es pot copiar el treball (ni tampoc fragments); ni de cap amic ni de treballs fets a Internet o de qualsevol altre lloc. Ha d’ésser propi. La biografia delsautors sí que es pot buscar a Internet (citar-ne l’origen).

 • Alguns dies pot ser que s’hagi de portar el llibre a classe per fer-ne lectures o comentaris.

2n Batxillerat.Català  

 • Es faran tres exàmens per trimestre. Dos de teoria i un de la lectura del llibre preceptiu. L’estructura dels exàmens de teoria serà de tres parts: 1) comprensió de textos (entre 2 i 3 punts); 2) expressió escrita (entre 2 i 3 punts) i 3) qüestions lingüístiques específiques (entre 2 i 6 punts). En l’examen ja s’indicarà amb exactitud el valor de les preguntes. Els continguts correspondran a les lliçons que s’hagin explicat i estudiat del llibre de text Llengua catalana i literatura Batxillerat 2 de l’editorial Cruïlla (és el mateix de cursos passats). Es procurarà de fer 4 lliçons cadatrimestre i és possible que no se segueixi el mateix ordre del llibre, la qual cosa ja s’indicarà convenientment. Les faltes d’ortografia comeses descomptaran 0’1 punt cadascuna. En general, els exàmens tindran entre 6 i 10 preguntes amb el valor d’un o dos punts. Abans de fer un examen sempre es comentarà a classe el que hi entra.
 • L’examen de la lectura del llibre serà per comprovar que s’ha llegit i si algunes respostes demostren que no s’ha llegit totalment o correctament, es podrà qualificar amb un zero i més endavant s’haurà de recuperar per demostrar que la lectura ja s’ha fet correctament. En l’examen hi podrà entrar la biografia i l’època de l’autor/a, cosa que ja s’indicarà.
 • Periòdicament el professor manarà unes redaccions o comentaris per escriure a casa. S’hauran de presentar sempre el dia assenyalat, escrits a màquina i a doble espai. Si es porten més tard no s’acceptaran a no ser que hi hagi una causa justificadíssima i comprovable. Caldrà ser molt curós, doncs, en presentar la feina encomanada a classe.
 • La bona presentació, la correcció ortogràfica i la bona lletra en els exàmens i exercicis és un valor que cal tenir en compte i que es dóna per suposat.
 • Es farà la lectura d’un llibre a casa cada trimestre, excepte del darrer.Es farà un treball de cada llibre.
 • Aquest curs calllegir per aquest ordre:
 • 1. Víctor Català, Drames rurals(primer trimestre)
 • 2. Miquel Llor, Laura a la ciutat dels Sants. (segon trimestre)

Es valorarà el treball de la lectura fet a casa i les pautes del qual es lliuraran amb anterioritat i per escrit. El treball ha de ser original. No es pot copiar cap fragment ni fer servir treballs d’altres persones. No es pot treure d’Internet ni que siguin fragments, a no ser la informació biogràfica, en el qual cas cal indicar-ne el web de procedència.

La nota es calcularà així els dos primers trimestres:

- 2 exàmens de teoria 30 + 30=el 60 %

- 1 examen de la lectura= el 20 %

- Treball lectura + escrits casa= el 20 %

El tercer trimestre els dos exàmens de teoria valdran 40+40 i no hi haurà examen de lectura.

Consideracions generals:

 • Recuperacions: després de la primera i segona avaluació, hi haurà al cap d’un mes aproximadament una recuperació pels alumnes suspesos que s’anunciarà oportunament a classe. Es podrà tractar d’una prova específica o de la presentació de treballs, exercicis, lectures, etc. El professor indicarà el contingut i el dia i hora que s’haurà de fer.
 • La nota de fi de curs s’obtindrà de les mitjanes (amb decimals) dels 3 trimestres. Qui arribi o superi el 4,5 estarà aprovat de l’assignatura. Qui no passi disposarà d’una prova general final on entraran tots els continguts del curs.
 • Els criteris d’avaluació sempre s’explicaran als alumnes amb anterioritat. En aquest cas es lliurarà aquest mateix full. En cas que hi hagi alguna variació, el professor la comunicarà anticipadament als alumnes.
 • Els exàmens i treballs corregits es mostraran als alumnes perquè puguin esmenar els errors i demanar que es revisi la puntuació, si és que així ho consideren.
 • A fi de trimestre es faran saber les notes a tots els alumnes de la classeper tal que, qui ho consideri,pugui demanar la revisió i/o correcció, si és que hi ha algun error.

Si no hi ha cap força major, farem els exàmens en aquests dies; en cas que s’hagin de canviar, ja s’avisarà oportunament i amb temps. Si no s’ha acabat d’explicar i treballar la matèria prevista en principi, solament entrarà la matèria que s’hagi fet a classe.

Exàmens de català:

 • 3 d’ octubre: Teoria, comprensió textual i redacció (1)
 • 3 de novembre: Lectura de Tirant
 • 24 de novembre: Teoria, comprensió textual i redacció (2)

Lectura i treball individual de:

 • Víctor català, Drames rurals

Normes generals del treball:

1. Darrer dia de presentació: 3 de novembre de 2011. Passat aquest dia no s’acceptarà.

2. Cal presentar-lo a màquina o a ordinador. Lletra normal de la mida 14 Times New Roman o semblant. Imprimiu-ho a un espai i mig (Dins el Word es fa: Format / Paràgraf / Interlineat / 1’5 línies) i amb els marges corresponents. No es pot fer a mà. Us recordo que el treball ha d’estar ben presentat: amb tapa, pàgines enumerades, marges corresponents, ben grapat. No el poseu en una funda de plàstic. Escriviu el vostre nom a la tapa, l’assignatura i la data de lliurament (no cal el nom del professor).

b) En què consisteix el treball?

 • S’ha de llegir tot sencer. Millor fer anotacions amb llapis al mateix llibre.
 • Resum individual de tots els contes. (llargada: De 7 a 12 ratlles per conte).
 • Finalment, opinió personal i general respecte la lectura de tot el llibre i l’autora (de ¾ a 1 pàgina).

Per cap motiu no es pot copiar el treball (ni tampoc fragments); ni de cap amic ni de treballs fets a Internet o de qualsevol altre lloc. Ha d’ésser propi. La biografia delsautors sí que es pot buscar a Internet (citar-ne l’origen). Tampoc es pot deixar a ningú.

Alguns dies pot ser que s’hagi de portar el llibre de lectura a classe per fer-ne comentaris.

 

 

 

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

La qualificació global de l'alumne/a de l'ESO es realitza seguint els percentatges següents:

TECNOLOGIA COMUNA 60%

PROJECTE O INFORMÀTICA 40%

TECNOLOGIA GRUP CLASSE

 1. El 60% de la nota final de cada trimestre és la mitjana dels controls o proves específiques de la matèria del curs.

 2. El 20% de la nota seran les proves d'autocorrecció i/o presentació dels exercicis o treballs proposats.
 3. El 10 % de la nota es la presentació del quadern d'exercicis totalment acabat.
 4. El 10 % de la nota serà la participació activa a classe, puntualitat, actitud positiva, hàbits de treball i d'estudi correctes.

  Per calcular la NOTA final han d'estar avaluats els quatre apartats anteriors.

DESDOBLAMENT

PROJECTE

INFORMÀTICA

40% presentació memòria

70% seguiment del treball/graella

20% seguiment del treball/graella

20% examen informàtica

30% presentació del projecte realitzat


10%puntualitat, actitud positiva,hàbits de treball

10%puntualitat, actitud positiva,hàbits de treball

Aquest criteri de qualificació s'aplica als grups classe. Als alumnes d'atenció a la diversitat, s'apliquen els següents percentatges d'avaluació:

TECNOLOGIA GRUP CLASSE 40%

PROJECTE O INFORMÀTICA 60%

 1. El 60% de la nota final de cada trimestre és la mitjana dels controls o proves específiques de la matèria del curs.

 2. El 20% de la nota seran les proves d'autocorrecció i/o presentació dels exercicis o treballs proposats.

 3. El 10 % de la nota es la presentació del quadern d'exercicis totalment acabat.

 4. El 10 % de la nota serà la participació activa a classe, puntualitat, actitud positiva, hábits de treball i d'estudi correctes.

DESDOBLAMENT

PROJECTE

INFORMÀTICA

40% presentació memòria

70% seguiment del treball/graella

20% seguiment del treball/graella

20% examen informàtica

30% presentació del projecte realitzat


10%puntualitat, actitud positiva,hàbits de treball

10%puntualitat, actitud positiva,hàbits de treball

FRANCÉS

ESO

1r i 2n

- 1 Prova de comprensió oral i 1 prova comprensió i
expressió escrita........................................................................... 40 % de la nota
- Activitats a classe: comprensió lectora, comprensió oral
expressió oral i expressió escrita.................................................. 40 % de la nota
- Observació del professor (actitud).............................................. 20 % de la nota

3r i 4t

- 1 Prova de comprensió oral i 1 prova comprensió i
expressió escrita........................................................................... 40 % de la nota
- Activitats a classe: comprensió lectora, comprensió oral
expressió oral i expressió escrita................................................. 40 % de la nota
- Observació del professor (actitud)............................................ 20 % de la nota

Batxillerat

1r

- Activitats de comprensió i expressió oral...................................40 % de la nota
- Activitats de comprensió i expressió escrita...............................60 % de la nota

2n

- Activitats de comprensió i expressió oral...................................30 % de la nota
- Activitats de comprensió i expressió escrita...............................70 % de la nota

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

ESO

- Mitjana proves escrites 2 o 3 per crèdit.................................60 % de la nota
- Exercicis, dossier o llibreta................................................... 20 % de la nota
- Observació del professor (actitud)........................................ 20 % de la nota

Batxillerat

- 2 proves escrites per crèdit....................................................90 % de la nota
- Exercicis................................................................................10 % de la nota

DEPARTAMENT DE VISUAL, PLÀSTICA I MÚSICA

Dibuix

2n ESO

La nota és el resultat del treball de l’alumne/a, considerarem:

. Continguts: conceptes i procediments..........................60%

. Presentació: pulcritud...................................................20%

. Actitud .........................................................................20%

 • Les làmines i activitats realitzades s’han de presentar l’últim trimestre en forma de quadern de treball.El 20 % de la nota final està relacionat amb aquesta entrega.
 • Es realitzarà una prova escrita quinzenalment quan l’actitud del grup sigui poc respectuosa amb el professorat, companys/es o material de l’aula. Tindrà un valor: 50%

3r ESO

La nota és el resultat del treball de l’alumne/a, considerarem:

. Continguts: conceptes i procediments..........................50%

. Treball moodle ............................................................10%

. Presentació: pulcritud...................................................20%

. Actitud .........................................................................20%

 • Les làmines i activitats realitzades s’han de presentar l’últim trimestre en forma de quadern de treball.El 20 % de la nota final està relacionat amb aquesta entrega.
 • Es realitzarà una prova escrita quinzenalment quan l’actitud del grup sigui poc respectuosa amb el professorat, companys/es o material de l’aula. Tindrà un valor: 50%

4r ESO

La nota és el resultat del treball de l’alumne/a, considerarem:

. Continguts: conceptes i procediments...................50%

. Presentació: pulcritud............................................25%

. Actitud...................................................................25%

 • Les làmines i activitats realitzades s’han de presentar l’últim trimestre en forma de quadern de treball.El 25% de la nota final està relacionat amb aquesta entrega.
 • Es realitzarà una prova escrita quinzenalment quan l’actitud del grup sigui poc respectuosa amb el professorat, companys/es o material de l’aula. Tindrà un valor del 50%.

Batxillerat. Dibuix Tècnic

- Nota de classe (Conceptes, procediments, actituds)...................20 %
- Mitjana de les proves escrites (mínim 2 per trimestres................80 %

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES SOCIALS


ESO


Per verificar l’assoliment dels objectius s’utilitzaran les següents activitats o instruments d’avaluació i la seva valoració percentual en el conjunt de la nota trimestral en el cas d’alumnes que no estiguin especificats en algun dels casos d’atenció a la diversitat:

Ciències Socials. Comunes de Geografia i història

- Proves escrites al llarg del trimestre: una per unitat didàctica........................50 % nota.
- Activitats escrites: activitats llibre, professor, treballs, apunts, on- line etc.. ..30% nota.
- Observació del professor/a: expressió oral, competències personal,etc........20 % nota.

Etico-Cívica 4t d'ESO

- Proves escrites el 40 % de la nota.
- Activitats el 40 % de la nota.
- Observació del professor/a el 20 % de la nota

Empreneduria 3r d'ESO

- Proves escrites,treballs, activitats...el 70 % de la nota.
- Observació del professor/a el 30 % de la nota

Educació per a la ciutadania 3r d'ESO

- Treballs, activitats...el. 50 % de la nota.
- Observació del professor/a el 50 % de la nota

 

Totes les matèries

Recuperació trimestres:

 • Prova escrita o presentació de treballs o altres activitats d’acord amb el criteri del professor/a durant els trimestre posterior.

Recuperació cursos anterior:

 • Prova extraordinària de setembre. Criteris

  Educació Ciutadania ( 3r ESO) Deures.........................................................100 % de la nota.

  Religió ( tots els cursos) Deures....................................................................100 % de la nota

  Geografia i història 1r i 2n d'ESO. Deures 70 % nota, Prova escrita.................30 % de la nota.

  Geografia i història 3r i 4t d'ESO. Deures 60 % de la nota, Prova escrita......... 40 % de la nota

  Etico Cívica ( 4t ESO) Deures.......................................................................100 % de la nota

•Atenció a les necessitats educatives de l’alumnat.

Diversificarem els alumnes amb necessitats educatives en el següents grups:

 • Alumnat de l’aula d’atenció a la diversitat i alumnes PIM. Per aquest alumnat els continguts i els objectius seran el mateixos que la resta d’alumnes ordinaris, però dirigits fonamentalment a l’adquisició deles competències bàsiques. Tanmateix, els criteris d’avaluació seran més diversificats: les proves escrites que se’ls hi realitzi tindran menys continguts, podran fer-les amb els llibre o apunts, la presentació escrita de treballs o activitats podran presentar-les alguns dies posteriors. El professora els ajudarà en el procés d’elaboració d’aquest treball amb contactes particulars i,també, se’lshi podrà assignar una alumne com a suport. El mecanisme d’avaluació seran :

  - Proves escrites el 40 % de la nota,
  - Activitats el 40 % de la nota
  - Observació del professor: expressió oral, actitud, puntulitat... el 20 % de la nota.

  Excepte en les matèries d'Empreneduria i educació Ético-Civica
  Al llarg del curs els professorat valorarà la progressiva integració de l’alumne en la dinàmica general de la classe.
 • Alumnat Aula Oberta: En el cas de l’alumnat de l’Aula Oberta, els continguts treballats a classe seran els mateixos que l’alumnat ordinari. Tanmateix, les activitats que aquest l’alumnat desenvoluparà aniran relacionades, bàsicament, amb l’adquisició de les competències bàsiques comunicatives i lingüístiques en català i castellà (aprenentatge de la llengua) d’acord amb el seu nivell. Per tant els criteris d’avaluació també es centraran en aquestes competències i els instruments seran més diversificats: oral, preguntes guiades, fotografies.... En relació als mecanismes d’avaluació aquests seran:

- Proves escrites el 40 % de la nota.
- Activitats el 40 % de la nota.
- Observació del professor/a el 20 % de la nota

 • Alumnes amb més capacitat: Per aquest alumnat la metodologia de treball i els criteris d’avaluació seran el mateixos que la resta d’alumnes ordinaris. Tanmateix els professor podrà assignar-los-hi treballs i activitats complementaris d’ enriquiment. El/la professor/a, si ho creu oportú, realitzarà proves escrites o presentacions de treballs per aquest alumnat per millorar la nota.

BATXILLERAT

1er. Totes les matèries

 • Proves escrites o treballs equivalents .............................................................90% nota.
 • Observació del professor/a: expressió oral, competències personal, activitats..10 % nota

2n

Història/història de l'art

Proves escrites o treballs equivalents .........................................................90% nota.
Observació del professor/a: expressió oral, competències personal, activtats..10 % nota

Geografia

Proves escrites.................................................................100 % nota( 10 % activitats avaluables)

Història de la Filosofia

Proves escrites..............................................................................................95 % de la nota.
Observació del professor/a: expressió oral, competències personal, activtats..0,5 % nota

Recuperació trimestres

 • Prova escrita o presentació de treball d’acord amb el criteri del professor/a durant els trimestre posterior.

Pèrdua del dret a l'avaluació contínua alumnes Batxillerat

 • Els alumnes que per faltes d'assistència perdin el dret a la avaluació contínua del trimestre serà avaluats mitjançant una prova escrita de tots els continguts i objectius treballats durant el trimestre .

 

 

.