C/Petronel·la, 1
Agramunt
Tel.973390803
Institut d'Ensenyament Secundari
 
PÀGINA INICIAL

PLA D'ACCIÓ TUTORIAL

ÍNDEX

1. QUÈ ÉS EL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL?

2. NOMENAMENT DELS TUTORS/RES.

3. COORDINACIÓ DE L'ACCIÓ TUTORIAL. LA JUNTA DELS TUTORS/ES.

4. FUNCIONS DELS TUTORS/ES.

5. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL.

6. ACTUACIONS BÀSIQUES.

7. MATERIAL DE TREBALL PELS TUTORS/ES.

HORARI VISITES TUTORS/ES

1.QUÈ ÉS EL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL?

És el conjunt d'activitats que es porten a terme al centre i que tenen com a objectius: l'acollida de l'alumne/a, l'orientació personalitzada dels/les alumnes, fonamentalment, en els àmbits currícular i professional, i la integració de l'alumnat en la vida educativa del centre.
L'acció tutorial l'exerceix de forma compartida tot el professorat, atès que l'activitat docent implica, a més de la impartició dels ensenyaments propis de l'àrea, el seguiment i l'orientació del procés d'aprenentatge dels alumnes i l'adaptació dels ensenyaments a la diversitat de necessitats educatives que es presenten. Ara bé com és lògic hi haurà uns i unes professors/es directament implicats en l'acció tutorial que seran els següents:
1. Per coordinar l'acció tutorial es designarà un/a tutor/a per a cada grup d'alumnes.
3. El /la psicòleg/a i/o la mestra terapèutica i el/la membre de l'EAP.
2. La Directiva concretament el/la Cap d'estudis i el/la Cordinador/a Pedagògic.

2.NOMENANEMT DELS TUTORS/ES.

El nomenament correspon al director/a del centre d'entre els/les professors/es de les matèries comunes. El seu nomenament serà, sempre que sigui possible, per tot el cicle en l'ESO i per tota l'etapa en el Batxillerat.
Les actuacions dels tutors/es del grup s'adrecen a tres àmbits d'intervenció: alumnes, professorat i pares/mares.
El/la Director/a pot deixar sense efectes el nomenament del professor/a tutor/a a sol·licitud motivada de l'interessat/da o per pròpia decisió, una vegada escoltat el claustre de professors, i amb audiència de l'interessat/da.
Els/les tutors/es per realitzada la seva tasca disposaran del següent horari:
1.- Una hora lectiva setmanal amb els/les alumnes del grup per a dur a terme les activitats aprovades.
2.- Una hora lectiva setmanal en el cas de les tutories de l'ESO dedicada a atendre els/les alumnes individualment. Aquesta hora haurà de coincidir, sempre que sigui possible, amb una hora lliure dels/les alumnes tutorats.
3.- Una hora no lectiva setmanal de reunió de la Junta de Tutors.
4 - Una hora no lectiva setmanal per entrevistes amb els pares/mares.
5.- Les hores que degudament convoqui el/la Director. Es procurar que almenys hi hagi una reunió per trimestre entre els/les tutors/es i els/les professors/res del grup.

3. COORDINACIÓ DE L'ACCIÓ TUTORIAL. LA JUNTA DE TUTOR/ES. (Segons el PEC)

- Composició: Els/les tutor/es, el/la coordinador/a pedagògic, el/la Cap d'Estudis i el/la psicòleg o el/la mestre terapeuta.
- Funcions: - Coordinar el Pla d'Acció Tutorial.
- Establir lligams entre la Direcció i l'alumnat.
- Coordinar, amb el/la coordinador/a d'activitats i serveis, les activitats extraescolars i complementàries.
- Les que determini el/la Director o el Claustre.

4. FUNCIONS DELS TUTORS/ES.

El Reglament Orgànic de centres docents estableix en l'Article 52 el següent:
Cada unitat o grup d'alumnes té un professor/a tutor/a, amb les següents funcions:
a) Tenir coneixement del procés d'aprenentatge i de l'evolució personal dels alumnes.
b) Tenir cura de la coherència de les activitats d'ensenyament aprenentatge i les activitats d'avaluació de tots els docents que intervenen en el procés d'ensenyament del seu grup d'alumnes.
c) Responsabilitzar-se de l'avaluació del seu grup d'alumnes en les sessions d'avaluació
d) Tenir cura, juntament amb el secretari, quan correspongui, de vetllar per l'elaboració dels documents acreditatius dels resultats de l'avaluació i de la comunicació d'aquest als pares o representats legals dels alumnes.
e) Dur a terme les tasques d'informació i d'orientació acadèmica dels alumnes.
f) Mantenir una relació suficient i periòdica amb els pares dels alumnes o representants legals per informar-los del seu procés d'aprenentatge i de les seva assistència a les activitats escolars, d'acord amb els criteris establerts per la direcció del centre.
g) Vetllat per la convivència del grups d'alumnes i la seva participació en les activitats de centre.
h) Aquelles altres que li encomani el Director o li atribueixi el Departament d'Ensenyament.

Aquestes funcions es concreten segons el PAT en:

a) Presidir la Junta d'Avaluació.
b) Preparar les sessions d'avaluació.
c) Vetllar pel compliment dels acords de la Junta d'Avaluació.
d) Vetllar pel compliment dels aspectes del Projecte Curricular de Centre relacionats amb l l'avaluació dels/les alumnes i amb els seu continguts i objectius.
e) Vetllar perquè es compleixin els acords del Claustre i del Consell Escolar relacionats amb les tasques de l'acció tutorial.
f) Controlar l'assistència i puntualitat dels/les alumnes a través del sistema que estableixi el/la cap d'estudis.
g) Col·laborar amb la direcció i amb el professorat en la convivència en el centre d'acord amb el que estableix el Reglament de Règim Intern.
h) Col·laborar amb el/la coordinador/a d'activitats en l'organització i participació dels/les alumnes en les activitats extraescolars i complementàries.
j) Vetllar pel compliment dels objectius generals que determini el Pla d'Acció Tutorial.
k) Informar als pares/mares i/o tutors/es dels alumnes de l'evolució acadèmica i personal del seu fill/a.
l) Informar i ésser informat pels professors/es de l'evolució acadèmica i personal dels/les alumnes.
m) Complimentar adequadament els herpes i el quadern de tutoria.
n) Fer el seguiment de les adaptacions curriculars i dels informes del psicòleg de l'EAP.
o) Portar a terme en el seu àmbit d'aplicació el PAT.

5. OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D'ACCIÓ TUTORIAL.

Les tasques dels/les tutors/es del centre aniran dirigides bàsicament a:
1. Integrar a l'alumnat en el centre.
2. Orientar a l'alumnat en els conjunt de decisions que ha de prendre en el seu procés d'aprenentatge i en el seu futur personal i professional.
3. Col·laborar en la difusió, coneixements i compliment del Projecte Educatiu del Centre.
4. Ajudar a l'alumnat en el domini de tècniques d'estudi i treball.
5. Informar i ésser informat pel pares/mares i tutors/es dels/les alumnes sobre l'evolució acadèmica i personal dels alumnes.
6. Coordinar l'activitat educativa entre els membres de l'equip docent.
7. Coordinar i vetllat pel desenvolupament del procés d'avaluació dels alumnes, de les Adaptacions Curriculars i dels informes del psicòleg de l'EAP.
8. Vetllar per la seguretat i higiene de l'alumnat, la netedat de la classe i del centre
9. Col·laborar amb la direcció i amb el conjunt del professorat per millorar la convivència en el centre.
10. Motivar a l'alumnat a participar activament en les activitats extraescolars i complementàries que es realitzen en el centre.
11. Fer el seguiment acadèmic i personal dels alumnes.
12. Dinamitzar el grup classe.

6. ACTUACIONS BÀSIQUES

Les actuacions bàsiques del tutor/a van dirigides a tres àmbits: alumnes, pares/mares i professorat

Àmbit d'actuació: l'alumne.

1. Funcionament, convivència i participació en el centre.
2. Orientació acadèmica, personal i professional.
3. Coneixement sistema educatiu.
4. Coneixement del Projecte Educatiu del centre
5. Debat de temes generals d'interès.
6. Hàbits d'estudi i treball.

Àmbit d'actuació: pares/mares o tutors/es.

1. Coordinació del professorat amb les famílies de l'alumnat.
2. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'evolució acadèmica dels alumnes.
3. Informació als pares/mares i/o tutors/es de les necessitat acadèmiques dels alumnes.
4. Coordinació amb els pares/mares i/o tutors/es en relació a l'orientació professionals dels alumnes.
5. Informació als pares/mares i/o tutors/es de l'adaptació i comportament dels alumnes en el centre.
6. Rebrer suggeriment dels pares/mares i/o tutors/es sobre l'evolució acadèmica i personal dels alumnes.

Àmbit d'actuació: professorat.

1. Coordinació activitats educatives entre els membres de l'equip docent.
2. Diriguir les sessions d'avaluació.
3. Establir lligams de comunicació entre el professorat i l'alumnat.

7. MATERIAL DE TREBALL PELS TUTORS/ES

· Quadern de tutoria.
· Pla d'Acció Tutorial.
· Documents del Pla d'Acció Tutorial.
· Reglament de Règim Interior, Projecte Educatiu de Centre, Reglament Orgànic de centre docent i normativa inici de curs.
· Documents biblioteca, sala d'ordinadors i direcció.